Drobečková navigace

Úvod > Projekční činnost

Projekční činnost

Zpracování projektové dokumentace pro všechny stupně projektové dokumentace podle Stavebního zákona dle rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb

Dokumentace pro vydání rozhodnutí:

 • o umístění stavby nebo zařízení
 • o změně využití území
 • o změně vlivu užívání stavby na území
 • společného územního a stavebního povolení
 • o umístění nebo řízení stavby

Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení
Dokumentace pro provádění staveby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace bouracích pracích

Okruh poskytovaných prací

 • Projekce pozemních staveb
 • Urbanistické a architektonické studie
 • Projekce staveb technické infrastruktury

Řešíme především

 • Stavby rodinných domů
 • Stavby bytových a administrativních objektů
 • Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení
 • Řešení domů pro sociální bydlení
 • Stavby skladovacích a administrativních hal
 • Regenerace a revitalizace stávajících objektů
 • Regenerace a revitalizace veřejných prostranství
 • Energeticky úsporná opatření stávajících objektů

Projekce

Projekce pozemních staveb od novostaveb po rekonstrukce. V rozsahu od územní studie návrh zadání, územně plánovací podklady a projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení a projektů pro výběr dodavatele a realizaci stavby.

Projekty jsou zpracovány jako ucelené dílo obsahující stavebně - architektonickou a konstrukční část, včetně projektů vnitřních instalací. V novostaveb včetně přípojek is (zařízení technické) a sjezdu (dopravní infrastrukturu).

V objektů stávajících zajišťujeme zaměření skutečného stavu (pasportizaci staveb) včetně stavebně - technických průzkumů.

Projektujeme stavby bytové (rodinné domy, rekonstrukce a půdní vestavby, bytové domy), stavby komerční (skladové haly, provozovny, komerčně-administrativní budovy) včetně budov výrobních (výrobní haly,výrobní objekty). Stavby školních, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení. Stavby občanského vybavení (komunitní centra, tělocvičny, zázemí spolků, kina atd.). 

Projekce vodohospodářských staveb zahrnuje zejména přípojky na inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační přípojky) a dále objekty pro likvidaci dešťových vod (zasakovací objekty, retenční nádrže), projekty čistíren splaškových vod (ČOV) a zdrojů vody (studny).

Projekce dopravních staveb zahrnuje zejména budování sjezdů, zpevněných ploch,výstavbu a úpravy pozemních komunikací,chodníků a zastávek MHD včetně stezek pro cyklisty.

Reference

Realizované projekty

Statika

Zpracování statických návrhů, posudků, výpočtu včetně výkresové dokumentace v rozsahu stavebního povolení i pro realizaci stavby - výrobní dokumentace. Statické návrhy provádíme pro všechny typy pozemních staveb, (zděné,montované), pro kovové konstrukce i pro konstrukce betonové.

Reference

Realizované projekty